תקנון שימוש בכרטיס SKYMAX

 

כללי

· השירותים המוצעים לך, מחזיק בכרטיס max או משתמש מזדמן, באתר  SKYMAX ו/או בכל שירות אחר בקשר אליו ש-max תציע מפעם לפעם בעצמה ו/או בשיתוף עם אחרים הינם בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "השירותים").

· ככל שהנך מחזיק בכרטיס המשויך למועדון SKYMAX, יחולו על החזקתו והשימוש בו, לרבות לעניין צבירת נקודות SKYMAX תנאי ההצטרפות ותקנון מועדון SKYMAX הזמין בכל עת בכתובת https://bit.ly/2oXgdN5.

· השירות באתר מנוהל, מתופעל וניתן בפועל על-ידי חברת סמארטאייר תל אביב בע"מ ובשימושך באתר הנך מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלו.

· למען הסר ספק יובהר כי, מקס אינה צד לעסקאות המתבצעות באתר (בין אם תוך מימוש נקודות SKY אם לאו) והמוצרים/שירותים הנמכרים באתר לרבות מחיריהם,  טיבם, איכותם, איחורים/ביטולים, אספקתם וכו'  הינם באחריותם הבלעדית של הספקים השונים ונותני השירותים. כל פניה, תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתר יופנו אל חב' Smartair ויטופלו על פי כל דין.

כן ידוע לך שמקס אינה אחראית לכל תוכן ו/או מצג שינתן על-ידי Smartair ו/או מי מטעמה באתר ו/או בכל דרך אחרת ואינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיעים באתר.

כמו כן, מקס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר.

בכל פניה בכל הנוגע למוצרים/השירותים המפורסמים ו/או שנרכשו באתר, יש לפנות למוקד השירות של Smartair בטלפון 03-3734044.

· אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן.

· max שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש".

· מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

· ייתכן ולאתרים מסוימים המופעלים על ידי max ו/או מי מטעמה ו/או בשיתוף עימה יהיו תנאי שימוש נוספים. במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הספציפיים.

א. הגדרות

1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1. "האתר" – WWW.SKYMAX.CO.IL שהינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי לטיסות, חבילות, שירותי קרקע ושאר מוצרי תיירות ו/או שירותים אחרים המנוהל, מתופעל וניתן בפועל על-ידי חברת Smartair ו/או כל אתר אחר המתופעל על ידי max ו/או עבורה.

1.2. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

1.3. "Smartair– סמארטאייר תל אביב בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה.

1.4. "maxאו "מקס" – מקס איט פיננסים בע"מ ו/או חברות בנות ו/או קשורות לה ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה.

ב. השירותים - כללי

2. תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים באתר ובכל דרך אחרת שתציע max (בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה) מעת לעת.

3. מובהר, כי השירותים המוצעים באתר ניתנים עבור כל כרטיס חיוב המונפק בישראל למעט כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס ו/או כל סוג כרטיס אחר שתחליט max.

יחד עם זאת, רק לקוחות max המחזיקים בכרטיס המשויך למועדון SKYMAX רשאים לצבור נקודות SKYMAX ולנצלן לצורך רכישת שירותים באמצעות האתר, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי ההצטרפות ותקנון מועדון SKYMAX הזמין בכל עת בכתובת https://bit.ly/2oXgdN5.

4. max שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, max שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים מסוימים עבור סוגי כרטיסים מסוימים והכל בכפוף לשיקול דעתה.

5. מובהר, כי הפרסום שיופיע בשירותים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

ג. התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

6. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.

7. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש max לצורך אספקת השירותים.

8. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

9. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

10. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.

11. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של max.

12. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.

13. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

14. להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.

15. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.

16. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של max ו/או של כל גורם שהוא.

ד. לקוחות המחזיקים בכרטיס SKYMAX

17. ככל שהנך מחזיק בכרטיס SKYMAX, יהיה באפשרותך לנצל נקודות SKYMAX שנצברו לזכותך. על צבירת הנקודות והמימוש שלהן באמצעות האתר יחולו הוראות תקנון כרטיס מועדון SKYMAX.

ה. סעדים

18. max תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או להגביל מקורות כספיים ותשלומים, להגביל את גישתך לשירותים ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

18.1 אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

18.2 אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

18.3 אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

18.4 אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

18.5 אם מנפיק הכרטיס שלך, או הבנק בו מתנהל חשבון האשראי שלך סבור, כי השימוש שלך בשירותים מהווה ניצול לרעה של אמצעי התשלום של מי מהם.

ו. אחריות וסיכונים – כללי

19. השירות באתר מנוהל, מתופעל וניתן בפועל על-ידי חברת סמארטאייר תל אביב בע"מ ובשימושך באתר הנך מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלו.

20. מבלי לגרוע מן האמור בתנאי שימוש אלו לעיל, ידוע לך שמקס אינה צד לעסקאות המבוצעות באתר (בין אם תוך מימוש נקודות SKYMAX ובין אם לאו), והמוצרים/השירותים (לרבות מחיריהם, טיבם, איכותם, איחורים/ביטולים, אספקתם וכיו"ב) הם באחריותם של נותני השירותים וחברת Smartair, על פי כל דין, ומובהר במפורש כי מקס לא תישא בכל אחריות בגין הזמנת ורכישת מוצרים ושירותי תיירות או כל שירות אחר, באתר, ואין לראות במקס כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם או בקשר אליהם. 

21. כן ידוע לך שמקס אינה אחראית לכל תוכן ו/או מצג שינתן על-ידי Smartair ו/או מי מטעמה באתר ו/או בכל דרך אחרת ואינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיעים באתר.

22. כמו כן, מקס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר.

23. בכל פניה בכל הנוגע למוצרים/השירותים המפורסמים ו/או שנרכשו באתר, יש לפנות למוקד השירות של Smartair בטלפון 03-3734044.

24. מובהר, כי מערכותיהן של  max ו-Smartair, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי max או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. max ו-Smartair משקיעות מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

25. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי בהתאם להנחיות הלקוח ו/או הנחיותיו של מי שנחזה ללקוח, בכפוף להוראות תנאי השימוש.  אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של max. כמו-כן עליך להודיע מיד לmax על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בכרטיסך ו/או בשמך. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של max.

26. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, max ו-Smartair  תהינה פטורות מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת max או Smartair, וmax  או Smartair עשו מאמץ סביר למנעם:

26.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

26.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.

26.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מmax או מSmartair באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

26.4. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

ז'. פרטיות

27. ידוע לך כי המידע שהנך מוסר בשימושך בשירותים באתר כולל פרטים, לרבות פרטי התקשרות נכונים ועדכניים, ואשר נמסרו מרצונך החופשי מבלי שהייתה מוטלת עלייך חובה חוקית לעשות כן, וכן כי המידע שייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים (לרבות מידע אודות העדפותיך, מוצרים ושירותים שרכשת באמצעות האתר או שעניינו אותך וכיו"ב) ו/או במסגרת מועדון SKYMAX (ככל שהונפק לך כרטיס מועדון כאמור), וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח מידע כאמור, ישמר במאגרי המידע של max וכן יישמר במאגרי מידע של Smartair (להלן: "מאגרי המידע" ו-"המידע".)

28. השימוש בנתונים שיימסרו על-ידיך ואלו שיאספו אודותייך יעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות, הצווים והנחיות הרשות המוסמכת. מידע זה ישמש לצורך ניהול וייעול הקשר עמך, פילוח ואפיון הרגלי הצריכה שלך, למטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות, וכן לשם מניעת הונאות ושימושים לא מורשים באתר ו/או בשירותים ו/או בחברותך במועדון SKYMAX (ככל שהנך חבר במועדון כאמור).

29. בכפוף להסכמתך הפרטנית, אתה מסכים ומאשר ל-max להשתמש במידע האמור לעיל במטרה לשלוח לך חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות בדרך של דיוור ישיר, וכן באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי (IVR) ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, ולרבות לאחר פילוח ואפיון של הרגלי הצריכה שלך ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה של max ו/או בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר ו/או בשירותים.

30. מבלי לגרוע מן האמור, ידוע לך שתקבל מ-Smartair הודעות תפעוליות ושירותיות בקשר להזמנתך, ככל שיידרש, בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם מסרת בתהליך ההזמנה.

31. ידוע לך והינך מאשר כי מקס מעבירה ו/או תעביר ל-Smartair מידע רלוונטי לצורך ביצוע ההזמנה ומימוש הנקודות באתר.

32. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לmax ו/או לSmartair מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, תאריך הלידה, מגדרך, כתובת, ומספר טלפון נייד. כן ייתכן ותתבקש לספק מידע בנקאי אודותיך כגון מספר חשבון הבנק וכן את פרטי כרטיסי האשראי שלך (להלן: "המידע"). הפרטים אשר יסופקו על-ידיך כאמור, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות max, או על ידי מידע דומה שסופק ל-max, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר ל-max כדין.

33. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלות max וSmartair באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים (להלן: "מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי max וSmartair רואות חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושות לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר להן. max וSmartair נוקטות באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגות לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

34. מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו max וSmartair ישנו באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו הן משתמשות במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, max וSmartair תודענה על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

35. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך ונאסף עליך כחלק מהשימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים (לרבות אופן השימוש שלך במכשירך).

36. max ו-Smartair אינן נושאות כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של חברת max או Smartair. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

37. max ו-Smartair מתעדות באופן אוטומטי בשרתיהן את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה- IP שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי max ו-Smartair.

38. max ו-Smartair עשויות להשתמש במידע שנאסף אודותיך, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים ואופן שימושך הפיזי בהם ("המידע"), למטרות הבאות, וברישומך לשירותים (לרבות רישום לאתר ו/או לאפליקציות) ובעצם השימוש בהם הנך מסכים ומאשר לmax ול-Smartair לעשות שימוש במידע כאמור.

38.1. לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ולאפשר את תפעולו התקין של האתר וכן כדי לשנות, להוסיף, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במסגרת האתר ולהציע מוצרים ושירותים משלימים לרבות באמצעות צדדים שלישיים.

38.2. אבטחת מידע וניטור הונאות: max עשויה להשתמש במידע לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי, ו/או לא מורשה בכרטיסי האשראי שלך ו/או בחשבונך, לפי העניין.

38.3. יצירת קשר עמך, ובכפוף לאמור בסעיף 38.5 להלן.

38.4. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיהן של max או Smartair.

ככל שאינך מעוניין שmax או Smartair יעשו שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות להירשם לאתר ו/או לאפליקציות).

38.5. בנוסף, ובכפוף להסכמתך המפורשת, max או Smartair עשויות להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או כתוצאה משימוש בכרטיס האשראי ו/או פעילות בחשבון הסליקה שלך ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות max.

לצורך כך, max תעשה שימוש בשירותי המיקום של מכשירך, כולם או חלקם בהתאם לשירות, גם מקום ששירותים אלה כבויים (למשל, max תעשה שימוש במשדר ה-wifi של מכשירך, אף אם אינו פועל).

39. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הנך מאשר ומסכים במפורש שmax ו/או מי טעמה תאסוף, תעבד ותשמור מידע אודות הפעילות שלך באתר ומידע נלווה רלוונטי כדי לספק לך את השירות נשוא הסכם זה. הסכמה זו אינה גורעת מזכויותיך על-פי חוק והיא ניתנת למשיכה בכל עת בדרך של סיום הסכם זה. מדיניות הפרטיות של max, הזמינה באתר max, מסבירה כיצד החברה אוספת, מעבדת ושומרת את המידע האמור. ניתן לגשת למדיניות הפרטיות של max בכל עת באתר max או לבקש עותק ממדיניות זו באמצעות פנייה למוקד השירות של max. בכל מקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות של החברה, תישלח לך הודעה על כך.

40. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

40.1. max וSmartair לא ימכרו ו/או ישכירו ו/או יעבירו את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

40.2. max וSmartair תהיינה רשאיות לחשוף את המידע, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

40.2.1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע (לרבות זיהוי שלך) וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בכרטיסיך ו/או בחשבונך, לפי העניין. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה הן סיפקו אותו.

בין היתר, האמור לעיל יחול במקרה בו תרכוש מוצרים או שירותים במסגרת שיתוף פעולה בין Smartair לבין צד שלישי. במקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן שירותים.

40.2.2. במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

40.2.3. במקרה בו max וSmartair תמצאנה כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש באתר, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

40.2.4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים המנפיקים או סולקים ביחד עם max את פעילות כרטיסי האשראי ו/או העמדת האשראי.

41. Cookies

41.1. “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או  לבצע פעילות כלשהי על גביו.  מטרת השימוש ב- Cookies היא בכדי ששרתי max ו-Smartair יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

41.2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מתיר לmax ו-Smartair ל"השתיל" Cookies על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב - Cookie, ולזהותך על פיה.

41.3. באמצעות Cookies max ו-Smartair עשויות, בהתאם לשיקול דעתן, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך וmax או Smartair עשויות לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית.

max ו-Smartair אינן אחראיות לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

max מתירה לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות אתר האינטרנט שלה. המודעות הללו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. החברות הללו מציבותCookies  במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (Web Beacons) במודעות הפרסומת, או באתר עצמו. המשוואות הללו מכילות קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה נועד להתאים את התוכן הפירסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. השימוש של החברות המפרסמות ב- Cookies ולמשואות רשת, כפוך למדיניות הפרטיות שלהן ולא של max. אם יהיה ברצונך לבדוק מדיניות זאת עליך לפנות לאתר האינטרנט שלהן.

41.4. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

ח'. קישורים לאתרים חיצוניים

42. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לmax או Smartair אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, max או Smartair אינן נושאות בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

43. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של max בטלפון 03-6178888.

ט' הודעות ועדכונים

44. הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת ההסכם עליו הינך חתום מול max.

מבלי לגרוע מן האמור, ידוע לך שתקבל מSmartair הודעות תפעוליות ושירותיות בקשר להזמנתך, ככל שיידרש, בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם מסרת בתהליך ההזמנה

י'. גיל ואחריות כללית

45. הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.

יא'.  שירות לקוחות max

46. שיחת טלפון - 03-6178888, ימים א'-ה', בין השעות: 8:30-16:00

47. פייסבוק/מסנג'ר- בכתובת https://www.facebook.com/max.finance.il, ימים א'-ה', בין השעות: 8:30-16:00

48. הודעות SMS – בטלפון 055-700154, ימים א' –ה' 08:30 – 22:00, יום ו' 08:30 – 13:00

49. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: בטלפון 03-6178888, או באמצעות משלוח או הגעה אישית למשרדי max בכתובת בן גוריון 11, בני ברק.

יב'.   הפסקת השירות

50. max שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 14 יום אליך (למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על max, שאז max תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר).

51. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, max שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם, לרבות עקב חשש לשימוש לרעה בשירותים על-ידיך או על-ידי צד שלישי.

יג'.  סמכות שיפוט

52. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.

53. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של max להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות