SKYMAX - תקנון שירותים להזמנת טיסות, חבילות, בתי מלון, השכרת רכב וביטוח ("תקנון השירותים")

א': פרטי החברה:

Smartair, ח"פ 51-526513-0

התדהר 5  , רעננה , 4366102

טל': 03-3734044 

דוא"ל: service@skymax.co.il  (להלן -  "החברה"  או " "Smartair")

 Smartair מפעילה את אתר WWW.SKYMAX.CO.IL שהינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי לטיסות, חבילות, שירותי קרקע ושאר מוצרי תיירות. (להלן – "האתר")

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:

1.1  מסמך התנאים הכלליים להזמנות (skymax  - תנאים כלליים להזמנות) ומסמך זה (תקנון השירותים)  הכולל הוראות מפורטות לעניין טיסות, דרכונים ואשרות, חבילות תיור, מלונות, השכרות רכב וביטוח  מהווים שניהם גם יחד את חוזה ההתקשרות, הינם חלקים בלתי נפרדים כאשר האחד הוא המשכו של האחר ואשר יקראו על ידי המזמין בכפיפה אחת בעת ביצוע ההזמנה.

 

1.2  התנאים והגבלות האחריות המפורטים במסמך התנאים הכלליים להזמנות ובתקנון השירותים יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין Smartair (המפעילה את אתר הסחר האינטרנטי התיירותי  (www.skymax.co.il במסגרת ההזמנה. ביצוע ההזמנה כמוהו כקבלת כל התנאים וההתחייבויות המפורטים במסמכים אלה.

1.3  בעצם השימוש באתר ובביצוע הזמנות בו מצהיר המזמין במפורש כי קרא את מסמך התנאים הכלליים להזמנות ואת מסמך תקנון השירותים וכי הוא מסכים ומקבל באופן מלא ובמפורש את כל התנאים המפורטים במסמכים אלה. עוד מצהיר המזמין כי הוא מתחייב לפעול לפי כל ההנחיות המפורטות בהם. המזמין מוותר מראש על כל טענה לפיה לא קרא את מסמך התנאים הכלליים להזמנות או את תקנון השירותים ולא נתן את הסכמתו לתנאים ולהנחיות המפורטים בהם. 
 

1.4  בתום תהליך ההזמנה, יתבקש המזמין לסמן V (צ'ק בוקס) וללחוץ על לחצן "סיים הזמנה". בסימון זה מאשר המזמין כי בדק את פרטי הזמנתו  וכן קרא, קיבל על עצמו והסכים לכל ההתחייבויות והתנאים המפורטים במסמך זה, בתקנון השירותים ובתנאי הביטולים והשינויים המיוחדים  להזמנתו.
 

Smartair  1.5 אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים המפורטים (למעט הפעלת אתר הסחר האינטרנטי התיירותי www.skymax.co.il) וכל השירותים המוצעים נרכשים עבור הלקוח ובשמו מנותני שירותים שונים ונתונים לאחריותם, תנאיהם ושיקוליהם, דוגמת מובילים אוויריים, מארגני חבילות נופש, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").   

 

 ג': דרכונים ואשרות: 

2.1  כל המידע הנוגע לדרכונים ואשרות כניסה נדרשות במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של השירותים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד.

2.2  לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.
 

2.3  יובהר כי לחברת התעופה עומדת הזכות לסרב להטיס נוסע אם ימצא כי דרכונו של הנוסע אינו תקף לשישה חודשים נוספים מיום חזרתו או שאינו מחזיק באשרת כניסה ליעדו הסופי או ליעד ביניים בדרכו אל יעדו הסופי. היעדר מסמכי נסיעה כאמור לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס לא מנוצל.

2.4  בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.

2.5  על בעלי דרכונים זרים לפנות אל החברה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת שירותים המחויבים בדמי ביטול. הזמנה לא תבוטל מסיבות של היעדר אשרה. לקוחות המזמינים באמצעות סוכני נסיעות יפנו לסוכן הנסיעות, לשם קבלת מידע זה.

2.6  על המזמין לברר בעצמו בטרם ביצע את ההזמנה את דרישות מדינת היעד או מדינת המעבר באשרות כניסה/אשרות מעבר/ רישום מוקדם/אופטרופסות וכו'. . לקוח המעוניין בבדיקת הצורך באשרת כניסה  מוזמן לבדוק באתרי משרד החוץ הר"מ או ישירות מול נציגי החברה.Smartair    מתחייבת לבדוק  לבקשת הנוסע כל  בקשה או פנייה בעניין זה. לבירור באמצעות שגרירויות מדינות היעד בישראל, שאת פרטיהן ניתן למצוא בכתובת: http://mfa.gov.il/mfaheb/consularService/Pages/MissionAbroad.aspx?&continent

2.7  הנחיות מיוחדות לכניסה לכל מדינת מעבר או יעד או בירור הצורך באשרת כניסה על פי הנחיות משרד החוץ בכתובת: http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Visas/Documents/tavlat_ashrot.pdf

2.8  מובהר כי  בכל מקרה בו לא אושרה המראתו או כניסתו של מזמין אל מדינת היעד/מעבר כתוצאה מהיעדר  אשרת  כניסה או מסמכים מתאימים, והמזמין לא בדק בעצמו או מול נציגי Smartair את  החובות הנדרשות בעניין זה, ישא המזמין במלוא עלות ההזמנה.  היעדר אשרות כאמור לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס או מוצרי תיירות אחרים  לא מנוצלים.

2.9  כן מובהר במפורש, כי החברה אינה אחראית על הבטחת כניסתו של אדם למדינה אחרת גם אם ברשותו אשרת כניסה מתאימה,  רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה. יובהר כי   אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת. יודגש כי סירוב רשויות ההגירה לאפשר כניסתו של נוסע, גם אם בידו אשרת כניסה בתוקף, לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס  שאינו מנוצל.

ד': הזמנת טיסות:

3.1  הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות גם אם הוזמנו כשירותים הנמכרים כחבילה אחת.

3.2  על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע  בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.

3.3  כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים אשר מצוינים בהם. מדיניות חברות התעופה/ספק או מארגן הטיסה לגבי כל כרטיס וכרטיס מפורטת באתרי חברת התעופה ובמערכות ההזמנות (להלן-  "חוקי  הכרטיס") לרבות שינויים וביטולים ועלותם. כל שינוי או ביטול ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות זו. לחברת Smartair אין כל יכולת לשנות כללים או מדיניות של חברת תעופה או ספק. חוקים אלה יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע חברת Smartair תפיק עבור הנוסע את כל חוקי הכרטיס המלאים, תברר לכל נוסע לפי בקשתו את חוקי הכרטיס ומדיניות השינויים והביטולים ועלותם ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

3.4  אתר SKYMAX מציע שילובי טיסות בין חברות שונות וממקורות שונים. אף כי מדובר בהזמנה אחת באתר, הטיסות המוזמנות מהוות הזמנות משנה נפרדות מכל ספק או מקור.  יתכנו גם הזמנות משנה נפרדות מאותו מקור אשר יסומנו בקוד ובמספר כרטיס שונה.  בהזמנה משולבת זו יופק לכל קטע טיסה ועבור כל נוסע כרטיס טיסה נפרד. כל קטע/ כל רכיב בהזמנה יחשב כעיסקה נפרדת ולא יהיה כל קשר בין הקטעים בכל הכרוך בביטולי טיסות או שינויים.  יובהר כי ביטול קטע טיסה אחד על ידי הלקוח או על ידי חברת התעופה/הספק אינו מחייב ואינו נוגע לקטעי טיסות אחרים המוזמנים ומכורטסים בחברות תעופה אחרות או בקוד ובמספר כרטיס שונה והללו יעמדו ככרטיסים נפרדים בפני עצמם.
 

3.5  אתר SKYMAX מציע כרטיסי טיסה  הכוללים  לעיתים טיסות המשך וחניות ביניים בין הטיסות. משך חניות הביניים נקבע על ידי חברות התעופה ובאחריותן לפי פרמטרים קבועים ויחודיים לשדה התעופה ולטיסה עצמה.  כרטיסי הטיסה לטיסות אלה מונפקים אך רק באישור חברות התעופה ורק כאשר פרק הזמן  בחניית הביניים בין הטיסות עומד במינימום הנדרש ומאפשר לנוסע לעבור מטיסה לטיסה. למרות  האמור, עלול הנוסע להחמיץ את טיסת ההמשך כתוצאה מעיכובים בשדה או איחור בטיסה.  באחריות  המזמין לבדוק בעצמו בעת ההזמנה את טיסות ההמשך וחניות הביניים והתאמתן לצרכיו ובמידת הצורך לבחור טיסת המשך אחרת.  לבקשת המזמין, נציגי  Smartair יבדקו את התאמת השדות/זמני ההמתנה  בין הטיסות והתאמתם לנוסע ויסייעו למזמין ככל שיתבקש.

3.6  למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע בפועל את הטיסה, (יצוין כי נחיתה לצורך תדלוק אינה מוגדרת כ"חניית ביניים") בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

3.7  זכויותיו של הנוסע בכל הכרוך בעיכוב, ביטול או הקדמת טיסה מפורטות  היטב בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012. Smartair מתחייבת ליידע את הנוסע על זכויותיו ולסייע לו בקבלת ההטבות האמורות בחוק ולפי בקשת הנוסע תפנה למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות החוק האמור.

3.8  במקצת מטיסות השכר, אף כי הזמנת הטיסה נתקבלה ואושרה במערכות ספק הטיסה, יתכן כי טרם התקבל אישור  לטיסה וכי ביצוע הטיסה בפועל  מותנה בקבלת אישור ממנהל התעופה האזרחי. עד לקבלת  אישור זה אין כל התחייבות  מטעם ספק טיסה  להוציא את הטיסות  אל הפועל ויתכן כי מועד הטיסה יבוטל או ישונה. למזמין שמורה הזכות  לבטל את הזמנתו לטיסה  זו בכל עת וללא דמי ביטול או חיוב כלשהו כל עוד לא התקבל אישור מטעם רשויות  התעופה ובכפוף להחזר מהספק. לבקשת המזמין, Smartair   תבדוק את מצב האישורים העדכני לטיסה זו לפני ההזמנה  ולאחריה  ותסייע לו  בעניין זה ככל שיתבקש.

3.9  נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי במועד הטיסה או על ביטול טיסתו, ו וחברת התעופה או ספק הטיסה  יציעו לנוסע טיסה חלופית ובהתאם לחוק שירותי תעופה הנזכר לעיל, יוכל לבחור בהשבת תמורה או בכרטיס טיסה חלופי. במידה והנוסע לא ישיב להודעת הביטול/שינוי והצעת החלופה ייראו אותו כמי שבחר בכרטיס טיסה חלופי, למעט אם הודיע אחרת.

3.10  פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, יתכנו ביטולים או שינוים במועדי ובמסלול טיסתכם ביוזמת חברת התעופה. חברת התעופה תודיע על שינויים אלה באמצעותנו או ישירות אליכם בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם השארתם באתר בעת ההזמנה. חברת התעופה עשויה אף להציע לכם חלופות לטיסתכם. אינכם מחויבים לקבל הצעות אלה. אנא פנו אלינו לבחינת זכויותיכם על פי חוק ולהצעת חלופות נוספות ככל שיהיו.
 

3.11  הנוסע מתחייב לבצע צ'ק אין מוקדם לכל הטיסות הסדירות/שכר ובטיסות ה"לאו קוסט" ולוודא תוך כך את מועד טיסתו הסופי. בטיסות שכר, בהן לא ניתן לבצע צ'ק אין מוקדם,  חובה לאשרר כל טיסה לפי ההנחיות באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה. במידה והנוסע אינו מצליח לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה עליו לפנות מיידית ולדווח  למוקד השירות של Smartair. הנוסע יוכל גם לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו באתר האינטרנט של השדה ממנו ממריאה טיסתו או באתר חברת  התעופה או באמצעות פנייה אל החברה. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע  צ'ק אין מוקדם או מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הלקוח.

3.12  למובילים אוויריים ולרשויות הגירה מדיניות משתנה באשר לנוסע שאין בידו אשרת כניסה ליעד ביניים במסלול הטיסה או כרטיסי טיסה לטיסות המשך ו/או לטיסת החזור. חברות התעופה ורשויות ההגירה עלולים למנוע את עלייתו לטיסה או את כניסתו למדינת היעד של נוסע במידה ואין ברשותו אשרת כניסה ליעד ביניים או כרטיס לטיסת המשך או כרטיס לטיסת החזור והדבר נתון לשיקולם הבלעדי של המובילים האוויריים ורשויות ההגירה בכל מסלול טיסה/יעד (וללא כל קשר לאשרת כניסה). על הנוסע לבדוק ולוודא בעצמו מהן דרישות המובילים האוויריים ומדינות היעד והביניים בעניין זה הנוגעות אליו באופן אישי. Smartair תברר לכל נוסע לפי בקשתו את מדיניות המובילים האוויריים ומדינות הביניים/יעד ותסייע לו בעניינו ככל שתתבקש. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הנוסע.

3.13  על הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות טרם הטיסה בטיסות בינלאומיות ושעתיים בטיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליכי הבידוק והביטחון אינם מבוצעים על ידי Smartair, ומשכך אינם תלויים בה.

3.14  אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מיידי ואוטומטי של טיסת ההמשך/טיסת החזור ככל שהללו קיימות ואפילו   להטלת קנס על ידי חברת התעופה. במידה והנוסע לא מתכוון להגיע לטיסת ההלוך או לטיסת המשך במסלולו או לא הגיע לטיסה עליו לדווח מידית  ל Smartair על מנת  שנוכל לנסות לשמור על כרטיס טיסת החזור או טיסות בהמשך המסלול. בכל מקרה, החזרים בגין אי הופעה או ביטול/שמירת  כרטיסי טיסת ההמשך/החזור לרבות החזרים ככל שיהיו, יהיו בכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.

3.15  נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות.

3.16  לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור  רפואי מתאים בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף  בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי   כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה  להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע  27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה,  בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.  החברה  מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה ולא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה.


השירותים הניתנים בטיסה

3.17  Smartair תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן כי הבקשה תמולא, אלא אם הוגדרה מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.
 

3.18  לחברות התעופה השונות מדיניות והגדרות שונות  בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה וללא קשר להגדרת הטיסה  כטיסה סדירה, לאו קוסט או טיסת שכר. לעיתים יתכנו הבדלים בשירות הניתן אפילו באותה טיסה עצמה ובהתאם  לסוג הכרטיס. בטיסות "Low Cost ", בטיסות שכר ובמקצת מהטיסות הסדירות ניתן שירות חלקי ובתשלום בכל או בחלק מהשירותים הבאים- צ'ק אין מוקדם, כבודה, הושבה, ארוחות ובידור. הושבה מוקדמת אינה מובטחת וכפופה למדיניות הספקים והמפעילים. מידע מפורט בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה מופיע באתר בעת ההזמנה בדפי החיפוש והתוצאות בטיסה הנבחרת ובסימון המתאים וכן באמצעות נציגינו ובאתר חברת התעופה.

3.19  באפשרות הנוסע להזמין הושבה מוקדמת/מושב מועדף או כבודה/כבודה נוספת או מזון תמורת תשלום.ניתן לבצע הזמנות אלה באתר או בעזרת  נציגי השירות של Smartair בעת ההזמנה או לאחריה. תמורת הזמנת שרותים אלה תגבה סמארטאייר עמלה בנוסף למחירי  חברת התעופה . הלקוח יוכל להזמין שירותים במישרין  באתר חברת התעופה/ספק  או בשדה התעופה.

3.20  אין בהזמנה זו ובתשלום מראש משום התחייבות של  Smartair  או המוביל האווירי למתן השירות גם אם אושרה ההזמנה והדבר נתון לתקנות חברות התעופה הבינלאומיות . Smartair  מתחייבת לערוך  לטובת נוסע ועל פי בקשתו  כל בירור לגבי התנאים והשירותים הניתנים בטיסה ולגבי אפשרויות הרכישה ועלויות רכישתם.

3.21  בכל מקרה בו ביצע נוסע צ'ק אין מוקדם  ותשלום מוקדם עבור כבודה באופן עצמאי באתר חברת התעופה יש  להביא לשדה התעופה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום ולהציגם בשדה.

3.22  במקרה נזק או אובדן או איחור בקבלת כבודת הנוסעים ידווח הנוסע מידית לחברת התעופה על האירוע במשרד  אבדות ומציאות שבשדה ויקבל אישור מתאים על כך. פניות בנושא אובדן או נזק לכבודת נוסעים יש להפנות ישירות לחברת התעופה בצירוף המסמכים המתאימים. Smartair תעביר לנוסעים פרטי דרכי התקשרות אל משרדי חברות התעופה המטפלים   בעניינים אלה.


הזמנת מלונות

4.1  הוראות אלו תחולנה על הזמנת מלונות, בנוסף לכל הוראה אחרת במסמך התנאים הכלליים, גם אם הוזמנו במסגרת  שירותים הנמכרים כחבילת תיור אחת.

4.2  הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה,  וההזמנה אינה מחייבת את Smartair בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי העניין. פרק הזמן המקסימלי לאישור הזמנת המלון  יהיה  24 שעות. 


4.3  כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן. כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל לגביהם מאת ספקיהם השונים.    Smartair  אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי הספקים/צדדים שלישיים, ואין באפשרותה לבדוק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו.  לחברה אין כל מידע על עיצובו וסגנונו של החדר  והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה  אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליו מלכתחילה.
 

4.4  מומלץ למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי המלון  באתר האינטרנט של  המלון או הספק.

4.5  במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה Smartair כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות  לאישור, אם  כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח שהחלופות תהיינה שוות רמה או דומה בכל דבר וענין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, החלופה תהיה בתוקף 24 שעות מההצעה ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה ככזו שאושרה לכל דבר וענין.   
 

4.6  ההזמנה כוללת את השירותים  הנקובים בשובר ההזמנה בלבד. שירותים נוספים אפשר ויחויבו בתשלום נוסף במלון.

4.7  בעת הצ'ק אין למלון יתבקש המזמין להציג כרטיס אשראי בינלאומי לביטחון ולתשלום אפשרי עבור שירותים נוספים  אותם יזמין  ישירות מהמלון.

4.8  בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:

     RO         4.8.1 - לינה בלבד, ללא ארוחות כלל.
     BB         4.8.2 - ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה).
     HB         4.8.3 - ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.
     FB         4.8.4 - שלוש ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.
     AI          4.8.5 - "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או  קרטיבים והמשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו.

 

4.9  ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ   לחדרים נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון, מבלי של Smartair יכולת להשפיע על כך. למלון שמורה הזכות הבלעדית לשבץ את המזמינים בכל חדר ובלבד שיהיה בהתאם לרמת ההזמנה לרבות חדרים  נגישים, מבנה סמוך, חדרים בעיצוב מיוחד, אפשרויות הלנה, סוג  וגודל המיטות (יחיד/ ספה נפתחת/ ילד/ king / queen  ) חדרים מותאמים וכו'. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת  בתנאי ההזמנה, Smartair אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון צד, אגף או קומה, מעלית, או בסמיכות לחדרים  אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.

4.10  Smartair מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי העניין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי העניין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.

4.11  בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של Smartair, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.

4.12  דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון/הספקים השונים ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי. המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. להלן רמת הדירוג המקובלת, יודגש כי יתכנו בתי מלון אשר אינם פועלים על פי דירוג זה:

     4.12.1 - דרגת תיירות בסיסית- שני כוכבים או  (TC)  tourist class או C .
     4.12.2 - דרגת תיירות טובה – 3 כוכבים או super tourist class STC) או B.
     4.12.3 - דרגת תיירות ראשונה – 4 כוכבים או first class   (FC)או  A.
     4.12.4 - דה לוקס- 5 כוכבים או DLX.

 

4.13  שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינוי החדרים יהיה בדרך כלל עד השעה 12:00 וללא קשר לזמני הטיסות גם אם המלון הוזמן במסגרת חבילת תיור. עזיבה מאוחרת/הגעה מוקדמת מותנית בזמינות החדרים ומדיניות בית המלון ואפשר ותהיה כרוכה בתשלום נוסף אשר ישולם ישירות לבית המלון.
פינוי החדרים מעבר לשעות אלה וללא הסכמת המלון עלול לגרום לחיובים נוספים על ידי המלון. מזמין המעוניין לפנות את החדר לאחר השעה 12:00 יפנה אל שירות הלקוחות או אל המלון לבירור העלויות וזמינות החדרים.
 

4.14  בהזמנת בתי מלון בישראל, על ההזמנה לכלול לפחות אורח אחד מעל גיל 21. בהזמנת מלונות בחו"ל  על ההזמנה לכלול לפחות אורח אחד מעל גיל 18.  

4.15  קבלת החדרים בבתי מלון בישראל בימי שבת וחג תהיה  בצאת השבת/חג ובהתאם  לזמינות החדרים ולמדיניות המלון.  לבקשת המזמין Smartair תפנה לספק לבדיקת אפשרויות כניסה מוקדמת לחדרים. 

4.16  הגעה למלון לאחר השעה  17:00, בין בתכנון מראש או כתוצאה מעיכוב או תקלה מחויבת בהודעה מוקדמת ל- Smartair או למלון. לעיתים עשוי המלון לדרוש תשלום נוסף בגין הגעה מאוחרת. נא עדכנו כי בכוונתכם להגיע באיחור למלון אותו הזמנתם על מנת לההבטיח  כי החדר אותו הזמנתם שמור עבורכם.  במקרה של עיכוב או תקלה יש לעדכן את המלון  או את Smartair  על  העיכוב הצפוי והזמן המשוער להגעה.

4.17  בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. Smartair אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבניין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.

4.18  ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המלון המוזמן, בזמן אמת.

4.19  בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.

4.20  חלק מבתי המלון גובים תשלום נוסף בעת ההגעה למלון עבור הצבת מיטת תינוק בחדר. נא ציינו בעת ההזמנה כי הזמנתכם כוללת תינוק .  Smartair מתחייבת לבדוק למזמין ת מדיניות המלון   בכל הכרוך בהצבת מיטות תינוק בחדר.

4.21  האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו היא על בית המלון בלבד. Smartair אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון, רמת השירות, ניקיון, רעש, תחזוקה, מיזוג אוויר, מזון, מעליות או בתקינות המתקנים בו, ל אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת על כך מראש.

4.22  בתי המלון השונים עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. Smartair אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.

4.23  בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין אל מול בית המלון.

4.24  צריכת שירותים נוספים מהמלון היא בהתקשרות בין המזמין ובין המלון במישרין, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.

4.25  Smartair תברר לבקשת המזמין את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע מדויק מהמלון למזמין, התואם למידע שידעה Smartair או שהיה עליה לדעת.

4.26  יתכנו  מיסים, חיובים ותשלומים נוספים אשר נגבים מאורחי המלון במישרין על ידי בתי המלון ואינם ניתנים בשום אופן לתשלום מראש .גבייה זו אינה קשורה בשום דרך ל .Smartair ואינם כלולים בתשלום עבור הזמנת החדר. במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים  (מס עירוני). שיעור המס נקבע על ידי הרשות המקומית בהתאם לרמת המלון ומיקומו ומסיבות נוספות. בנוסף בחלק מבתי המלון/כפרי הנופש/בתי דירות וכו'  נגבים במקום "דמי ניקיון"  על פי קביעת בית המלון.  יתכנו בתי מלון אשר עשויים לגבות תשלום  עבור הפעלת מיזוג, בריכה, ספא או שירותים אחרים. Smartair מתחייבת לבדוק עבור המזמין חיובים אפשריים אלה במועד השהות המתוכנן לפי בקשת המזמין.

4.27  חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין ל Smartair כל אחריות לכך.

4.28  המחירים הנקובים למלונות הם על פי  תפוסת החדר כפי שהוזמן  ומפורט  בשובר ההזמנה.  המחירים למלונות  בישראל הם בשקלים וכוללים מע"מ (פרט למלונות באילת).
 

4.29  במידה ותימצא אי התאמה עוד בטרם הכניסה למלון וביצוע צ'ק אין בין השירות המוזמן לשירות המוצע בבית המלון או יחולו שיבושים בהזמנה או חוסר התאמה בסוג השירות, תאריכים וכו' על המזמין לפנות מיידית אל שירות הלקוחות לבירור ולסיוע בכל אחד מאפשרויות יצירת הקשר המפורטות  בדף שירות הלקוחות. Smartair  לא תוכל להבטיח החזרים או חלופות ככל שיהיו במידה והמזמין לא יפנה לשירות הלקוחות או יפעל ללא הנחיות מפורשות משירות הלקוחות.

4.30  במידה ונמצאו שיבושים ותקלות  במתן השירות במלון  יש לפנות להנהלת המלון בעת ההגעה ולדרוש מהם לטפל באירוע ולפנות במקביל אל  שירות הלקוחות של Smartair אשר יפנה לספק  השירות ולמלון וינסה לסייע ככל שיוכל. יובהר כי עזיבת המלון בנסיבות אלה ללא אישור והסכמת המלון בכתב  לביטול ההזמנה ללא חיוב או  ללא הנחייה מפורשת משירות הלקוחות תביא   לחיוב המזמין במלוא עלות ההזמנה ללא אפשרות ביטול או החזר כספי.

4.31  דמי טיפול,  ביטול  ושינוי בהזמנת בתי מלון.

4.31.1  במקרים שבהם לא יהיה זכאי המזמין לבטל את העסקה על-פי חוק הגנת הצרכן, יחולו דמי ביטול  כמפורט  בפרטי ההזמנה והכל בכפוף לכל דין.  

4.31.2  דמי ביטול לספקים - Smartair   איננה מתחייבת כי ניתן יהא לבטל  הזמנה או לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמינים או במלון  הנבחר/סוג החדר ועניינים אלה נתונים לאחריותם, שיקוליהם והחלטותיהם לרבות תעריפי השינויים והביטולים של ספקי  השירותים, והכל בכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן.

4.31.3  דמי טיפול ל- smartair -  בנוסף לדמי הביטול/שינוי מטעם הספקים, על כל טיפול בהזמנה  ביצועה תגבה  smartair סך של 100 ₪  להזמנה בהזמנת מלונות  בישראל ו 50 דולר למלון בחו"ל.

4.31.4  דמי הביטול או השינוי כאמור נקבעים על ידי הספקים, Smartair  מתחייבת לפנות אל  הספקים  לבקשת המזמין להפחתת דמי הביטול או השינוי, אך  אינה מתחייבת כי הספק יקבל את הבקשה. דמי  הטיפול בביטול או שינוי יגבו בכל מקרה. Smartair    מתחייבת להעביר ללקוח כל החזר שיתקבל מספקי השירותים והמגיע לו,  ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים  להם הוא  זכאי.

4.31.5  מניין הימים לצורך חישוב אפשרויות הביטול על פי חוק הגנת הצרכן יהיה 14 ימים קלנדריים מיום ההזמנה ושבעה ימי עבודה עד לתחילת מתן השירות. בביטול שאינו על פי חוק הגנת הצרכן (ביטול לפי תנאי הספקים) יספרו ימי עבודה מלאים כלומר  לא יבואו במניין ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג  ושבתון  וכן יום ביצוע  העיסקה ויום תחילת האירוח  עצמו. 

ה':  חבילות תיור      

5.1  בנוסף לכל הוראה אחרת תקנון זה, תחולנה על חבילות תיור גם ההוראות הבאות:

5.2  חבילת תיור הינה צירוף של שירותי תיירות וכוללת  טיסה ושירות נוסף אחד לפחות דוגמת רכב, מלון,  נופש וכו' (להלן: "חבילת תיור" או "החבילה").

5.3  מומלץ למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של  בית המלון או ספק השירותים.

5.4  כל ההנחיות הרלוונטיות המפורטות שעניינן הזמנת טיסות ובתי מלון כמפורט בתקנון השירותים יהיו תקפות גם לגבי טיסות ובתי המלון המהווים חלק מחבילות התיור.

5.5  Smartair תציע ללקוחותיה חבילות תיור דינמיות וחבילות תיור קבועות (חבילות ספקים) כמפורט להלן:

 

חבילות תיור דינמיות

5.5.1  Smartair באמצעות אתר החברה, מאפשרת למזמין לבחור ולהרכיב בעצמו על פי צרכיו וטעמיו או בעזרת      נציג Smartair חבילות תיור הכוללות טיסה ושירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו', הנרכשים מספקים שונים ומהווים עיסקאות נפרדות בתמחור ותשלום כולל לכל מרכיבי החבילה (להלן: "חבילות דינמיות"). יובהר כי ההזמנה כוללת  רק רכיבים שנבחרו, צוינו  ותומחרו במפורש בלבד.   ההזמנה אינה כוללת העברות.

5.5.2  Smartair אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בחבילת התיור הדינמית. כל מרכיבי החבילה המוצעים נרכשים עבור המזמין ולפי בקשתו בנפרד מנותני שירותים שונים כדוגמת מובילים אוויריים וספקי  שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן - "הספקים השונים").

5.5.3  תנאי הביטול למרכיבי חבילות אלה יהיו כתנאי כל  מרכיב בחבילה בנפרד.  יובהר כי ביטול מרכיב אחד בחבילה הדינמית, בין על ידי ספק השרות או בין על ידי המזמין, אין בהם כדי לבטל את יתר מרכיבי החבילה הדינמית. מזמין המעוניין לבטל מרכיב בחבילה הדינמית אותה הזמין, יפנה אל מחלקת השירות לקבלת עלות מדויקת לביטול  מרכיב החבילה  אותו הוא מעוניין לבטל.  

5.5.4  בחירת מרכיבי החבילות הדינמיות (טיסות, מלונות, העברות, השכרת רכב וכו' ) תתבצע באופן עצמאי וחופשי על ידי המזמין עצמו על פי בחירותיו וטעמיו. החברה תעמיד לרשות המזמין את כל המידע שברשותה על מרכיבי החבילה אותם בחר. נציגי החברה עומדים לרשות המזמין בכל שאלה או בירור. על המזמין לבדוק היטב את מרכיבי החבילה והתאמתם לצרכיו ולטעמו בטרם יסיים את הזמנתו.

5.5.5  למזמין שמורה הזכות לבטל אחד או יותר ממרכיבי החבילה הדינמית על פי תנאי הספק. יובהר כי יתר מרכיבי החבילה הדינמית יהיו בתוקף כל עוד לא ביטל אותם המזמין במפורש.  Smartair שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי חבילת התיור או חלקם במידה והלקוח יבחר לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב אחד או יותר ממרכיבי חבילת התיור אותה הזמין. במקרה זה יבוצע הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי החבילה אותם ביטלה החברה.

5.5.6  יובהר כי בהזמנת מלון במסגרת הזמנת "חבילה דינמית" - טיסות ומלון/שירותי תיירות בחו"ל בתשלום אחד, הזמנת המלון או שרותי תיירות אחרים  מוגדרת כשירות  תיירות שאינו ניתן במלואו בישראל ובשל כך אינה כפופה  להוראות החוק להגנת הצרכן – ביטול עיסקה . תנאי הביטול יהיו לפי תנאי הספק המפורטים בעת ההזמנה באתר.  נציגי שירות הלקוחות  יסייעו ככל שיידרש לכל מזמין  לקבלת תנאי הספק לביטול הזמנת שרותי התיירות במסגרת זו.

5.5.7  בביטול  הזמנה לפי חוק הגנת הצרכן של חבילת תיור דינמית  הכוללת מספר שירותים, יחשב מועד מתן השירות הראשון בהזמנה  כמועד הקובע  לצורך חישוב מניין שבעת הימים קודם למועד שבו אמור השירות  להינתן לביטול הההזמנה כולה. לא ניתן לבטל  רכיבים נפרדים או  עיסקאות לפי סעיף זה בהזמנה שמרכיביה נרכשו מספקים שונים או  בנפרד אם מועד מתן השירות  הראשון שבהזמנה חל  בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים קודם למועד בו אמור השירות להינתן אלא אם חברת התעופה אישרה אחרת.

5.5.8  בביטול לעיל, בהזמנות בהן  נרכשו מספר שירותים  מספקים שונים  או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים  אחרים  בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת.  


חבילות תיור קבועות (חבילות ספקים)

5.5.9  חברת Smartair, באמצעות אתר החברה, מאפשרת למזמין לבחור ולהזמין חבילות המורכבות ממרכיבים קבועים ומסופקות כמוצר תיירותי שלם מבלי שניתן לשנות או לבטל את אחד ממרכיבי החבילה. חבילות אלה משווקות על ידי ספקים ומארגנים מקומיים. (להלן "חבילות קבועות" או "חבילות הספקים").

5.5.10  חברת Smartair איננה מארגנת או מרכיבה את חבילות התיור הקבועות ("חבילות הספקים" ) בעצמה ואינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בחבילת התיור אלא רוכשת אותם בשלמותן עבור המזמין ובשמו אצל הספקים והמארגנים השונים. (להלן - "הספקים השונים").

5.5.11  כל המידע  והתנאים הנוגע לחבילות הקבועות  יהיו באחריות הספקים ועל פי הנחיותיהם. תנאי הביטול והשינוי לחבילות אלה יהיו כמפורט במסמך התנאים הכלליים ולפי תנאי הספקים השונים. כל תנאי השינוי והביטול  יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע חברת Smartair תפיק עבור הנוסע את כל תנאי  החבילה הרלוונטיים, תברר לכל נוסע לפי בקשתו את מדיניות השינויים והביטולים ועלותם ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

 

ו': השכרת רכב:

6.1  בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על השכרת רכב  גם הוראות אלו:

6.2  ככלל, לפי הוראות חברות השכרת הרכב, ניתן לבצע הזמנה לרכב שכור לנהג בגיל 25 שנים לפחות בלבד, בעל רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. למרות זאת, חברות השכרה מסוימות מתירות לנהגים בגילאי 21-25 לבצע הזמנה לדגמים מסוימים, בתוספת תשלום.
 

6.3  היקף הכיסויים הביטוחים לרבות ביטול השתתפות עצמית, גניבת הרכב, נזקים שאינם מכוסים בפוליסה, נהגים נוספים, ציוד ומטען וכו' הינם חלק מחוזה ההשכרה המוצע. על המזמין לבדוק את היקף הכיסויים והתאמתם לצרכיו  וכן את אפשרויות הרחבת הכיסויים הן בעת ההזמנה והן בעת קבלת הרכב ועלותם.


6.4  הזמנה לרכב שכור הנלקח ו/או מוחזר לשדה תעופה כוללת את מס הנמל הנדרש, אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר השכרת הרכב.

6.5  חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים  אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת,   לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הרכב המוצג בפרסומי הזמנת הרכב של חברת השכרת הרכב הנו דוגמה בלבד לרכב מקבוצת הרכבים המוזמנת, ומומלץ שלא להסתמך עליה. מובהר, כי חברות השכרת הרכב שומרות לעצמן את הזכות למסור ללקוח בתחנת ההשכרה את הרכב באמצעות חברת השכרה אחרת.  

6.6  ההזמנה לרכב שכור מקנה זכות למזמין בלבד לנהוג ברכב, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם צוין במפורש אחרת, בשובר השכרת הרכב וצרופותיו.

6.7  על המזמין להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו שובר השכרת הרכב (ניתן להציג גם עותק דיגיטלי) וכן כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, לצד רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רישיון   המודפס על נייר אלא על כרטיס פלסטי המהווה רישיון נהיגה  בינלאומי בלבד הכולל תמונה. כרטיס האשראי של המזמין צריך לאפשר לחברת השכרת הרכב לשמור מסגרת חיוב בסך של 500 יורו לפחות בדגמים בסיסיים. הזמנת רכבי יוקרה או רכבים ליותר מחמישה נוסעים מחייבת מסגרת אשראי גבוהה יותר, המשתנה ממקרה למקרה, ואותה מומלץ לברר מראש עם Smartair קודם ההזמנה.

6.8  מזמין המעוניין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך ל Smartair והיא תברר עבורו עם חברת    ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת. לעיתים מסרבת חברת ההשכרה להתיר מעבר עם הרכב למדינות מסוימות, או דורשת תשלום נוסף עבור כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

6.9  חברות השכרת הרכב נוהגות לחייב את המזמינים בהשתתפות עצמית בגין כל נזק שנגרם לרכב, בסך של 750 יורו לפחות או שווה ערך לו, או כנגד חוסר דלק, אביזרים שהיו בו בעת מסירתו או קנסות תעבורה וחניה שהוטלו על השימוש בו והגיעו אל חברת ההשכרה, בהתאם לכל מדינה ושיקולי כל חברת השכרת רכב. לעיתים גובות חברות ההשכרה השונות גם עמלה לטובתן בגין הטיפול בגביית התשלום. Smartair אינה אחראית לדרישות תשלום של חברות ההשכרה כתוצאה משימושו של המזמין או לכל תוצאה של השימוש כאמור.

6.10  מומלץ למזמין לבדוק היטב את הרכב בעת קבלתו ובעת החזרתו לסוכנות ההשכרה ולתעד נזקים לרכב ככל שהיו. מומלץ להחזיר את הרכב בנוכחות נציג הסוכנות ולבקש מסמך היעדר תביעות.

6.11  מחיר ההשכרה אינו כולל (אלא אם נאמר אחרת) תוספות דוגמת זכות נהיגה לנהגים נוספים, זכות חניה,   כבישי אגרה, דמי מעבר  על גשרים ומעברים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, ביטוחי ביטול השתתפות עצמית, מערכות ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג,. תוספות אלו יחויבו בתשלום נוסף, ואותן יכול בדרך כלל המזמין לרכוש במישרין מחברת השכרת הרכב במעמד קבלת הרכב, לפי ההיצע הקיים אצלה באותה העת, ללא מחויבות כלשהי מראש מצד חברת השכרת הרכב.

Smartair   6.12  תעביר לחברת השכרת הרכב, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן כי    הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאים להזמנה, ואושרה בידי חברת ההשכרה, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בשובר השכרת הרכב.


 ז': ביטוח:

7.1  ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא, אלא אם צוין אחרת במפורש.

7.2  מומלץ כי המזמין יבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה חו"ח, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, לרבות פיצוי בגין ביטול הנסיעה.

7.3  את הזמנת הביטוח מומלץ לבצע בסמוך לאישור ההזמנה וטרם מועד היציאה לחו"ל.   

7.4  מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי מתאימה לצרכיו.