תקנון מבצע הנחה ברכישת חבילת תיור בארקיע
  • ·       הגדרות:
"המבצע" – מבצע הנחה ברכישת חבילת תיור ב-"ארקיע", שייערך בתקופת המבצע (כהגדרתה להלן), בהתאם להוראות תקנון זה.
"עורכות המבצע" – מקס איט פיננסים בע"מ ו/או מי מטעמה ("MAX") וסמארטאייר תל אביב בע"מ ("סמארטאייר").
"לקוח" או "לקוחות" – מי שהונפק לו כרטיס אשראי ישראלי
  • ·       עיקרי המבצע:
    MAX תציע ללקוחותיה באתר www.skymax.co.il("האתר")הנחה בסך 100 ₪ לנוסע לרכישת מוצרי חבילות תיור מבית "ארקיע" (להלן "ההנחה").
  • תקופת המבצע:
המבצע ייערך החל מיום 10.6.2021 ועד ליום 24.6.2021 בלבד (להלן: "תקופת המבצע"). תנאים מקדימים לזכאות להנחה:
על מנת להיות זכאים להנחה, ההזמנה צריכה לעמוד בכל התנאים הבאים:
.1.     ההזמנה תהיה של חבילות קבועות המאורגנות על ידי "ארקיע" בלבד (ולא ספקים אחרים) ומתוך מלאי חבילות ייעודיות אשר יוצעו על ידי "ארקיע" באתר. החבילות כוללות טיסת הלוך ושוב ובית מלון בהתאם. מקצת החבילות תכלולנה גם העברות אל ומבית המלון לשדה התעופה.
ההזמנה תבוצע לא יאוחר מתום תקופת המבצע או עד לגמר מלאי החבילות המוקצות למבצע, המוקדם מבניהם.
.2.     ההנחה לא תעלה על סך של 100 ₪ לנוסע.
.3.     ההנחה היא על תשלום מחיר מלא לנוסע בלבד, תינוקות מתחת לגיל שנתיים אינם זכאים להנחה.
.4.     ההזמנה תבוצע באתר במסגרת דף נחיתה ייעודי למבצע.
.5.     מלאי החבילות המוקצות למבצע מוגבל. כמות המינימום היא 500 יחידות
.6.     עורכות המבצע יהיו רשאיות להאריך את תקופת המבצע ו/או להוסיף יחידות השתתפות. הודעה על כך תפורסם בדף הנחיתה הייעודי למבצע באתר.
  • ·       אופן מימוש ההנחה:
.7.     לקוח אשר מעוניין ברכישת חבילה בהנחה על פי תנאי המבצע, יכנס לדף המבצע הייעודי באתר,  יבחר את החבילה המתאימה לו ויתקדם בתהליך ההזמנה על פי ההנחיות בתקנון זה ובדף המבצע.
.8.     בדף סיכום ההזמנה, יוכל הלקוח לראות את ההנחה לנוסע בהזמנה ואת ההנחה הכוללת (עבור כלל הנוסעים).
.9.     המזמין יוסיף פרטי תשלום יחתום וישלים את ההזמנה.
  • ·       תנאי ביטול ושינוי
.10.  על כל עסקה/רכישה שתבוצע במסגרת המבצע יחולו ההוראות הרלוונטיות בחוק להגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
.11.  תנאי  הביטול להזמנות במבצע שאינן עומדות בקריטריונים הקבועים בחוק הגנת הצרכן:
.11.1.     ביטול שנעשה מעל 22 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה - דמי הביטול יעמדו על 25% מערך החבילה
.11.2.     ביטול שנעשה בין 21 ימים שאינם ימי מנוחה ועד 16 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה - דמי הביטול יעמדו על 50%  מערך החבילה.
.11.3.     ביטול שנעשה בין 15 ימים שאינם ימי מנוחה ועד 5 ימים שאינם ימי מנוחה לפני היציאה דמי הביטול יעמדו על  75% מערך החבילה.
.11.4.     ביטול שנעשה במהלך ארבעת הימים  שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה, לרבות אי התייצבות (No Show) - יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים (100%).
.11.5.     נוסף על דמי ביטול אלה תגבה סמארטאייר סך של 70 דולר דמי טיפול לנוסע בגין ביטול.
.12.  לא ניתן לשמור את הזכות להנחה שניתנה בהזמנות שבוטלו, להזמנות עתידיות
.13.  לא ניתן לבטל חלקים מהחבילה.
.14.  לקוח המבקש לשנות או לבטל אחד או יותר ממרכיבי החבילה יצטרך לבטל את ההזמנה כולה ולהזמין מחדש חבילה מלאה מתוך המלאי המוצע על ידי "ארקיע" בדף הנחיתה הייעודי למבצע באתר.
.15.  לא ניתן לקבל החזר על רכיבים שלא ינוצלו בחבילה ודינם כדין no show.
  • ·       תנאי השתתפות :
.16.  תנאי ההשתתפות במבצע יהיו על פי הוראות תקנון זה.
.17.  על ההזמנות יחולו התנאים וההוראות המפורטים במסמך תנאי השימוש באתר ובמסמך תנאים כלליים לחבילות, בתי מלון, השכרת רכב וביטוח באתר בפרטבפרק ה' (חבילות תיור) למסמך זה.
.18.  מתן ההנחה ללקוח יהיה על פי שיקול דעת עורכות המבצע ותישמר להן הזכות לדחות את זכאותו של לקוח להנחה אם יימצא לדעתן כי הלקוח עשה שימוש לא הוגן בתנאי המבצע. לעניין זה, החלטת עורכות המבצע תהיה בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, וכן תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. לא תהיה לאדם כלשהו, לרבות לקוח, כל טענה כנגד עורכות המבצע, במידה שלא ימצא מתאים לקבלת ההנחה במבצע כאמור בתקנון זה ו/או במידה שלא יהיה רשאי להשתתף במבצע מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של עורכות המבצע.
.19.  הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון במלואו. נציגי האתר ישמחו לסייע בכל שאלה או בירור. בכל מקרה, הזמנת חבילה בהנחה על פי תנאי המבצע, כמוה כהסכמה לקבלת כל תנאי תקנון זה במלואם.
.20.  המבצע מוגבל להזמנות חדשות בלבד שיבוצעו בתקופת המבצע. לצורך כך יקבעו אך ורק הרישומים הסופיים לגבי הזמנות שנפתחו בתקופת המבצע כפי שיופיעו בספרי עורכות המבצע.
.21.  כל בירור הנוגע להנחה ולהזמנת חבילות באתר בדף הנחיתה הייעודי למבצע באתר יבוצע ישירות מול חברת סמארטאייר.
.22.   עורכות המבצע לא יהיו אחראיות להחזרים כלשהם בגין אי קבלת ההנחה.
.23.  עורכות המבצע רשאיות לשנות ו/או להחליף את ההנחה, כולה או חלקה, ו/או כמויותיה לפי שיקול דעתן הבלעדי, בכל עת. ההנחה אינה ניתנת להמרה ו/או להמחאה ו/או להסבה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה ו/או מוצר אחר.
  • ·       אחריות ושיפוי
.24.  הלקוח מסכים בזאת, כי ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית. עורכות המבצע ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות בגין כל נזק (לרבות נזק גוף ו/או עוגמת נפש וכיו"ב), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו ללקוח, בין אם ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם המבצע ו/או ההנחה, קיומו של המבצע ו/או ההנחה, ו/או שינויו או ביטולו של המבצע ו/או ההנחה, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או בקשר עם ההנחה ו/או השימוש או אי-השימוש בה.
.25.  עורכות המבצע יהיו רשאיות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, וללקוח לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכות המבצע ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור. ההזמנות שנעשו טרם הפסקת המבצע תכובדנה. פרסום על כך יופיע בדיוור שיווקי ובאתר.
.26.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי  עורכות המבצע לא יהיה אחראיות באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי הלקוח במערכות הרלוונטיות, ולא יהיו אחראיות לכל נזק או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו למי מהלקוחות עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
.27.  המוצרים/השירותים (לרבות מחיריהם, טיבם, איכותם, איחורים/ביטולים או דחיית טיסות וכיו"ב) באחריותם הבלעדית של בתי העסק הרלוונטיים וסמארטאייר, בלבד. ע"פ כל דין.  MAX אינה צד לעסקאות המבוצעות באתר.
  • ·       שונות
.28.  תקנון זה מנוסח בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
.29.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
.30.  על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד, והכל על פי דין.
.31.  סמארטאייר תהייה רשאית להשתמש במידע האישי של הלקוחות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהן ולכל דין,
.32.  למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמות באתר
.33.  שום התנהגות מצד עורכות המבצע לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיהן על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידן לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.