תנאים כלליים להזמנות חבילות, בתי מלון, השכרת רכב וביטוח

א': פרטי החברה:

Smartair, ח"פ 51-526513-0

התדהר 5 , רעננה , 4366102

טל': 03-3734044

דוא"ל: service@sky.max.co.il

(להלן -  "החברה"  או " "Smartair).

              Sky.max.co.il  הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי  לשיווק  טיסות, חבילות תיירות, שירותי קרקע ושאר   מוצרי

              תיירות. (להלן – "האתר") המופעל ע"י חברת smartair.

 

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן
 

       1.1               התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין Smartair במסגרת ההזמנה.

       1.2               הוראות אלה תחולנה גם על כל מרכיבי ההזמנות שעניינן דרכונים ואשרות, חבילות תיור, הזמנת מלונות, השכרת רכב וביטוח והינן חלק בלתי נפרד, נוסף ומשלים למסמך תנאים כלליים להזמנות  אותו תוכלו למצוא באתר www.sky.max.co.il.

       1.3               Smartair הינה סוכנות נסיעות המשווקת באמצעות האתר שיווק קמעונאי ללקוח הפרטי מוצרי תיירות שונים (להלן – "השירותים השונים").

 

       1.4                Smartair אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים עבור הלקוח ובשמו מנותני שירותים שונים ונתונים לאחריותם, תנאיהם ושיקוליהם דוגמת מובילים אוויריים, מארגני חבילות נופש, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").

 

    ג': דרכונים ואשרות:

 

     2.1            כל המידע הנוגע לדרכונים ואשרות כניסה נדרשות במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של השירותים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד.

     2.2            לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.

 

     2.3            יובהר כי לחברת התעופה עומדת הזכות לסרב להטיס נוסע אם ימצא כי דרכונו של הנוסע אינו תקף לשישה חודשים נוספים מיום חזרתו או שאינו מחזיק באשרת כניסה ליעדו הסופי או ליעד ביניים בדרכו אל יעדו הסופי. היעדר מסמכי נסיעה כאמור לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס לא מנוצל.

     2.4            בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.

     2.5            על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אל החברה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת שירותים המחויבים בדמי ביטול. הזמנה לא תבוטל מסיבות של היעדר אשרה. לקוחות המזמינים באמצעות סוכני נסיעות יפנו לסוכן הנסיעות, לשם קבלת מידע זה.

     2.6            ככל שלא צוין בתנאי ההזמנה - משמעות הדבר כי אין צורך בכל אשרה או רישום מוקדם לפני כניסה וכיוצא בזה. . יתכן ויהיה על המזמין לברר בעצמו בטרם ביצע את ההזמנה את דרישות מדינת היעד או מדינת המעבר באשרות כניסה/אשרות מעבר/ רישום מוקדם/אופטרופסות וכו'. . לקוח המעוניין בבדיקת הצורך באשרת כניסה  מוזמן לבדוק באתרי משרד החוץ הר"מ או ישירות מול נציגי החברה.Smartair מתחייבת לבדוק  לבקשת הנוסע כל  בקשה או פנייה בעניין זה. לבירור באמצעות שגרירויות מדינות היעד בישראל, שאת פרטיהן ניתן למצוא בכתובת: http://mfa.gov.il/mfaheb/consularService/Pages/MissionAbroad.aspx?&continent

     2.7            הנחיות מיוחדות לכניסה לכל מדינת מעבר או יעד או בירור הצורך באשרת כניסה על פי הנחיות משרד החוץ בכתובת: http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Visas/Documents/tavlat_ashrot.pdf

     2.8            מובהר כי  בכל מקרה בו  לא אושרה המראתו או כניסתו של מזמין אל מדינת היעד/מעבר  כתוצאה מהיעדר  אשרת  כניסה או מסמכים מתאימים, והמזמין לא בדק בעצמו או מול נציגי סמארטאייר את  החובות הנדרשות בעניין זה, ישא המזמין במלוא עלות  ההזמנה.
היעדר אשרות כאמור לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס או מוצרי תיירות אחרים  לא מנוצלים.

       2.9       כן מובהר במפורש, כי החברה אינה אחראית על הבטחת כניסתו של אדם למדינה אחרת גם אם ברשותו אשרת כניסה מתאימה,

                   רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה. יובהר כי   

                  אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש

                  צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת. יודגש כי סירוב רשויות ההגירה לאפשר כניסתו של נוסע, גם אם בידו

                  אשרת כניסה בתוקף, לא יהווה בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס  שאינו מנוצל.

 

 

2.10         על בעלי דרכונים אירופאים הנוסעים לארה"ב ללא צורך באשרה חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה       

               של ארה"ב  www.cbp.gov/esta . אי קיום הנוהל לא יהווה  בסיס לדרישת החזר בגין כרטיס לא מנוצל.

 

 

ד': הזמנת מלונות:

 

     3.1            הוראות אלו תחולנה על הזמנת מלונות, בנוסף לכל הוראה אחרת במסמך התנאים הכלליים, גם אם הוזמנו במסגרת  שירותים הנמכרים כחבילת תיור אחת.

     3.2            הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה,  וההזמנה אינה מחייבת את Smartair בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי העניין. פרק הזמן המקסימלי לאישור הזמנת המלון  יהיה  24 שעות.  

     3.3            כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן. כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל לגביהם מאת ספקיהם השונים.Smartair אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי הספקים/צדדים שלישיים, ואין באפשרותה לבדוק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה  אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליו מלכתחילה.

 

    3.4            מומלץ למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי המלון  באתר האינטרנט של  בית המלון או הספק.

     3.5            במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה Smartair כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות  לאישור, אם

                כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח שהחלופות תהיינה שוות רמה או דומה בכל דבר וענין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או

               לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, החלופה תהיה בתוקף 24 שעות מההצעה ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה

               ככזו שאושרה לכל דבר וענין.   

 

3.6         ההזמנה כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר ההזמנה בלבד. שירותים נוספים אפשר ויחויבו בתשלום נוסף במלון.

 

3.7        בעת הצ'ק אין למלון יתבקש המזמין להציג כרטיס אשראי בינלאומי לביטחון ולתשלום אפשרי עבור שירותים נוספים אותם יזמין   

  ישירות מהמלון.

 

3.8          בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:

RO         3.8.1      -  לינה בלבד, ללא ארוחות כלל.

BB         3.8.2    -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה).

HB         3.8.3    – ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.

FB          3.8.4   - 3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.

AI           3.8.5    -  "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או

                                 קרטיבים והמשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו.

 

3.9          ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ   

     לחדרים נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון, מבלי של Smartair יכולת להשפיע על כך. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת

     בתנאי ההזמנה, Smartair אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים   

     אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.

3.10         Smartair מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי העניין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי העניין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.

3.11         בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של Smartair, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.

3.12         דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון, ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי. המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. להלן רמת הדירוג המקובלת, יודגש כי יתכנו בתי מלון אשר אינם פועלים על פי דירוג זה:

 

3.12.1- דרגת תיירות בסיסית- שני כוכבים או  (TC)  tourist class או C .

3.12.2-  דרגת תיירות טובה – 3 כוכבים או super tourist class STC) או B.

3.12.3 – דרגת תיירות ראשונה – 4 כוכבים או first class   (FC)או  A.

3.12.4-  דה לוקס- 5 כוכבים או DLX.

 

3.13         שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינויים בדרך כלל עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. פינוי החדרים מעבר לשעות אלה עלול לגרור חיוב על יום נוסף (גם בימי שבת וחג). על ידי המלון בעת פינוי החדרים. מזמין המעוניין בשהות בחדר המוזמן מעבר לשעות אלה, יפנה אל סמארטאייר לבדיקת אפשרויות ועלויות או יפנה אל המלון בעת קבלת החדר אותו הזמין.

3.14        שעת כניסה למלון בישראל בימי שבת/חג תהיה החל מהשעה 16:00. לבקשת המזמין סמארטאייר תפנה לספק להקדים את שעת הכניסה לחדר ותעדכן המזמין מראש באשר לאפשרויות הכניסה.

3.15         הגעה למלון לאחר השעה  18:00, בין בתכנון מראש או כתוצאה מעיכוב או תקלה, ולמעט במסגרת שירותים הנמכרים כחבילת תיור קבועה,  מחויבת בהודעה מוקדמת ל- Smartair או למלון. נא הקפידו לציין בעת ההזמנה כי בכוונתכם להגיע באיחור למלון אותו הזמנתם על מנת לההבטיח  כי החדר אותו הזמנתם שמור עבורכם.  במקרה של עיכוב או תקלה יש לעדכן את המלון  או את Smartair  על  העיכוב הצפוי והזמן המשוער להגעה.

 

3.16         בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. Smartair אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבניין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.

 

3.17         ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המלון המוזמן, בזמן אמת.

 

3.18         בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.

 

3.19         חלק מבתי המלון גובים תשלום נוסף בעת ההגעה למלון עבור הצבת מיטת תינוק בחדר. נא ציינו בעת ההזמנה כי הזמנתכם כוללת תינוק .  Smartair מתחייבת לבדוק למזמין ת מדיניות המלון   בכל הכרוך בהצבת מיטות תינוק בחדר.

 

3.20         האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו היא על בית המלון בלבד. Smartair אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון או בתקינות המתקנים בו, לרבות מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה והבריכות, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת על כך מראש.

 

3.21         בתי המלון השונים עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. Smartair אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.

 

3.22         בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין אל מול בית המלון.

 

3.23         צריכת שירותים נוספים מהמלון היא בהתקשרות בין המזמין ובין המלון במישרין, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.

 

3.24         Smartair מתחייבת לבקשת מזמין לברר את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע מדויק מהמלון למזמין, התואם למידע שידעה Smartair או שהיה עליה לדעת.

 

3.25         יתכנו  מיסים, חיובים ותשלומים נוספים אשר נגבים מאורחי המלון במישרין על ידי בתי המלון ואינם ניתנים בשום אופן לתשלום מראש .גבייה זו אינה קשורה בשום דרך ל .Smartair במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים  (מס עירוני). שיעור המס נקבע על ידי הרשות המקומית בהתאם לרמת המלון ומיקומו ומסיבות נוספות. בנוסף בחלק מבתי המלון/כפרי הנופש/בתי דירות וכו'  נגבים במקום "דמי ניקיון"  על פי קביעת בית המלון.  יתכנו בתי מלון אשר עשויים לגבות תשלום  עבור הפעלת מיזוג, בריכה, ספא או שירותים אחרים. Smartair מתחייבת לבדוק עבור המזמין חיובים אפשריים אלה במועד השהות המתוכנן לפי בקשת המזמין.

 

3.26         חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין ל Smartair כל אחריות לכך, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות ייחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל אם ידעה על כך Smartair, או שהיה עליה לדעת.

 

 

3.6         המחירים הנקובים למלונות הם על פי  תפוסת החדר כפי שהוזמן  ומפורט  בשובר ההזמנה.

 

3.7  המחירים למלונות בישראל הם בשקלים וכוללים מע"מ (פרט לאילת) 

 

3.8          דמי טיפול,  ביטול  ושינוי.

3.8.1 דמי ביטול לספקים - Smartair   איננה מתחייבת כי ניתן יהא לבטל  הזמנה או לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמינים או במלון  הנבחר/סוג החדר ועניינים אלה נתונים לאחריותם, שיקוליהם והחלטותיהם לרבות תעריפי השינויים והביטולים של ספקי  השירותים, והכל בכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן.

3.8.2      במקרים שבהם לא יהיה זכאי המזמין לבטל את העסקה על-פי חוק  הגנת הצרכן, יחולו דמי ביטול   כמפורט  בפרטי ההזמנה והכל בכפוף לכל דין.  

3.8.3   דמי טיפול ל- smartair -  בנוסף לדמי הביטול/שינוי מטעם הספקים, על כל טיפול בהזמנה לאחר ביצועה תגבה  smartair סך של 50 דולר להזמנה בהזמנת מלונות בחו"ל וסך של 100 ₪ בהזמנת מלונות בישראל.

3.8.4   דמי הביטול או השינוי כאמור נקבעים על ידי הספקים, Smartair  מתחייבת לפנות אל  הספקים  לבקשת המזמין להפחתת דמי הביטול או השינוי, אך  אינה מתחייבת כי הספק יקבל את הבקשה. דמי  הטיפול בביטול או שינוי יגבו בכל מקרה. Smartair    מתחייבת להעביר ללקוח כל החזר שיתקבל מספקי השירותים והמגיע לו,  ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים  להם הוא  זכאי.

 3.8.5  מניין הימים לצורך חישוב אפשרויות הביטול על פי חוק הגנת הצרכן יהיה 14 ימים קלנדריים מיום ההזמנה ושבעה ימי עבודה עד לתחילת מתן השירות. בביטול שאינו על פי חוק הגנת הצרכן (ביטול לפי תנאי הספקים) יספרו ימי עבודה מלאים כלומר  לא יבואו במניין ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג  ושבתון  וכן יום ביצוע  העיסקה ויום תחילת האירוח  עצמו. 

 

ה':  חבילות תיור

 

     4.1            בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על חבילות תיור גם ההוראות הבאות:

 

     4.2            חבילת תיור הינה צירוף של שירותי תיירות וכוללת  טיסה ושירות נוסף אחד לפחות דוגמת רכב, מלון,  נופש וכו' (להלן: "חבילת תיור" או "החבילה").

 

     4.3            כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן. כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל לגביהם מאת ספקיהם השונים.    Smartair  אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי הספקים/צדדים שלישיים, ואין באפשרותה לבדוק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה  אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליו מלכתחילה.

 

     4.4            מומלץ למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של  בית המלון או ספק השירותים.

 

     4.5            כל ההנחיות הרלוונטיות שעניינן טיסות ובתי מלון כמפורט בנספח התנאים הכלליים  יהיו תקפות גם לגבי טיסות ובתי המלון המהווים חלק מחבילות התיור.

 

     4.6            סמארטאייר תציע ללקוחותיה חבילות תיור דינמיות וחבילות תיור קבועות (חבילות ספקים) כמפורט להלן:

 

חבילות תיור דינמיות

4.6.1            Smartair, באמצעות אתר החברה, מאפשרת למזמין לבחור ולהרכיב בעצמו על פי צרכיו וטעמיו או בעזרת נציג Smartair חבילות תיור הכוללות טיסה ושירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו', ובתמחור ותשלום כולל לכל מרכיבי החבילה (להלן: "חבילות דינמיות").

 

4.6.2            Smartair אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בחבילת התיור הדינמית. כל מרכיבי החבילה המוצעים נרכשים עבור המזמין ולפי בקשתו בנפרד מנותני שירותים שונים כדוגמת מובילים אוויריים וספקי  שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן - "הספקים השונים").

 

4.6.3            תנאי הביטול למרכיבי חבילות אלה יהיו כתנאי כל  מרכיב בחבילה בנפרד.  יובהר כי ביטול מרכיב אחד בחבילה הדינמית, בין על ידי ספק השרות או בין על ידי המזמין, אין בהם כדי לבטל את יתר מרכיבי החבילה הדינמית. מזמין המעוניין לבטל מרכיב בחבילה הדינמית אותה הזמין, יפנה אל מחלקת השירות לקבלת עלות מדויקת לביטול  מרכיב החבילה  אותו הוא מעוניין לבטל.  

 

4.6.4            בחירת מרכיבי החבילות הדינמיות (טיסות, מלונות, העברות, השכרת רכב וכו' ) תתבצע באופן עצמאי וחופשי על ידי המזמין עצמו על פי בחירותיו וטעמיו. החברה תעמיד לרשות המזמין את כל המידע שברשותה על מרכיבי החבילה אותם בחר. נציגי החברה עומדים לרשות המזמין בכל שאלה או בירור. על המזמין לבדוק היטב את מרכיבי החבילה והתאמתם לצרכיו ולטעמו בטרם יסיים את הזמנתו.

 

4.6.5            למזמין שמורה הזכות לבטל אחד או יותר ממרכיבי החבילה הדינמית על פי תנאי הספק. יובהר כי יתר מרכיבי החבילה הדינמית יהיו בתוקף כל עוד לא ביטל אותם המזמין במפורש.  Smartair שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי חבילת התיור או חלקם במידה והלקוח יבחר לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב אחד או יותר ממרכיבי חבילת התיור אותה הזמין. במקרה זה יבוצע הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי החבילה אותם ביטלה החברה.

 

חבילות תיור קבועות (חבילות ספקים)

4.6.6            חברת Smartair, באמצעות אתר החברה, מאפשרת למזמין לבחור ולהזמין חבילות המורכבות ממרכיבים קבועים ומסופקות כמוצר תיירותי שלם מבלי שניתן לשנות או לבטל את אחד ממרכיבי החבילה. חבילות אלה משווקות על ידי ספקים ומארגנים מקומיים. (להלן "חבילות קבועות" או "חבילות הספקים").

 

4.6.7            חברת Smartair איננה מארגנת או מרכיבה את חבילות התיור הקבועות ("חבילות הספקים" ) בעצמה  ואינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בחבילת התיור אלא רוכשת אותם בשלמותן עבור המזמין ובשמו אצל הספקים והמארגנים השונים. (להלן - "הספקים השונים").

 

4.6.8            כל המידע  והתנאים הנוגע לחבילות הקבועות  יהיו באחריות הספקים ועל פי הנחיותיהם. תנאי הביטול והשינוי לחבילות אלה יהיו כמפורט במסמך התנאים הכלליים ולפי תנאי הספקים השונים. כל תנאי השינוי והביטול  יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע חברת Smartair תפיק עבור הנוסע את כל תנאי  החבילה הרלוונטיים, תברר לכל נוסע לפי בקשתו את מדיניות השינויים והביטולים ועלותם ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

 

 

     4.7            בנוסף למחירי חבילות התיור, החבילות הדינמיות וחבילות הספקים כאחד, המופיעים באתר, תגבה חברת Smartair סך של 5 דולר להזמנה כדמי טיפול, ומהזמנות אשר יטופלו טלפונית יגבו 13 דולר נוספים.

 

ו': השכרת רכב:

     5.1            בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על השכרת רכב  גם הוראות אלו:

     5.2            ככלל, לפי הוראות חברות השכרת הרכב, ניתן לבצע הזמנה לרכב שכור לנהג בגיל 25 שנים לפחות בלבד, בעל רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. למרות זאת, חברות השכרה מסוימות מתירות לנהגים בגילאי 21-25 לבצע הזמנה לדגמים מסוימים, בתוספת תשלום.

 

     5.3            היקף הכיסויים הביטוחים לרבות ביטול השתתפות עצמית, גניבת הרכב, נזקים שאינם מכוסים בפוליסה, נהגים נוספים, ציוד ומטען וכו' הינם חלק מחוזה ההשכרה המוצע. על המזמין לבדוק את היקף הכיסויים והתאמתם לצרכיו  וכן את אפשרויות הרחבת הכיסויים הן בעת ההזמנה והן בעת קבלת הרכב ועלותם.

     5.4            הזמנה לרכב שכור הנלקח ו/או מוחזר לשדה תעופה כוללת את מס הנמל הנדרש, אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר השכרת הרכב.

     5.5            חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים שיימסר למזמין, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת,   לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הרכב המוצג בפרסומי הזמנת הרכב של חברת השכרת הרכב הנו דוגמה בלבד לרכב מקבוצת הרכבים המוזמנת, ומומלץ שלא להסתמך עליה. מובהר, כי חברות השכרת הרכב שומרות לעצמן את הזכות למסור ללקוח בתחנת ההשכרה את הרכב באמצעות חברת השכרה אחרת.  

     5.6            ההזמנה לרכב שכור מקנה זכות למזמין בלבד לנהוג ברכב, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם צוין במפורש אחרת, בשובר השכרת הרכב וצרופותיו.

     5.7            על המזמין להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו שובר השכרת הרכב (ניתן להציג גם עותק דיגיטלי) וכן כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, לצד רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רישיון   המודפס על נייר אלא על כרטיס פלסטי המהווה רישיון נהיגה  בינלאומי בלבד הכולל תמונה. כרטיס האשראי של המזמין צריך לאפשר לחברת השכרת הרכב לשמור מסגרת חיוב בסך של 500 יורו לפחות בדגמים בסיסיים. הזמנת רכבי יוקרה או רכבים ליותר מחמישה נוסעים מחייבת מסגרת אשראי גבוהה יותר, המשתנה ממקרה למקרה, ואותה מומלץ לברר מראש עם Smartair קודם ההזמנה.

     5.8            מזמין המעוניין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך ל Smartair והיא תברר עבורו עם חברת    ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת. לעיתים מסרבת חברת ההשכרה להתיר מעבר עם הרכב למדינות מסוימות, או דורשת תשלום נוסף עבור כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

     5.9            חברות השכרת הרכב נוהגות לחייב את המזמינים בהשתתפות עצמית בגין כל נזק שנגרם לרכב, בסך של 750 יורו לפחות או שווה ערך לו, או כנגד חוסר דלק, אביזרים שהיו בו בעת מסירתו או קנסות תעבורה וחניה שהוטלו על השימוש בו והגיעו אל חברת ההשכרה, בהתאם לכל מדינה ושיקולי כל חברת השכרת רכב. לעיתים גובות חברות ההשכרה השונות גם עמלה לטובתן בגין הטיפול בגביית התשלום. Smartair אינה אחראית לדרישות תשלום של חברות ההשכרה כתוצאה משימושו של המזמין או לכל תוצאה של השימוש כאמור.  

 

  5.10            מומלץ למזמין לבדוק היטב את הרכב בעת קבלתו ובעת החזרתו לסוכנות ההשכרה ולתעד נזקים לרכב ככל שהיו. מומלץ להחזיר את הרכב בנוכחות נציג הסוכנות ולבקש מסמך היעדר תביעות.

  5.11            מחיר ההשכרה אינו כולל (אלא אם נאמר אחרת) תוספות דוגמת זכות נהיגה לנהגים נוספים, זכות חניה,   כבישי אגרה, דמי מעבר  על גשרים ומעברים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, ביטוחי ביטול השתתפות עצמית, מערכות    ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג,. תוספות אלו יחויבו בתשלום נוסף, ואותן יכול בדרך כלל המזמין לרכוש במישרין מחברת השכרת הרכב במעמד קבלת הרכב, לפי ההיצע הקיים אצלה באותה העת, ללא מחויבות כלשהי מראש מצד חברת השכרת הרכב.

  5.12            Smartair תעביר לחברת השכרת הרכב, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן כי  הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאים להזמנה, ואושרה בידי חברת ההשכרה, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בשובר השכרת הרכב.

 

ז': ביטוח:

6.1            ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא, אלא אם צוין אחרת במפורש.

6.2            מומלץ כי המזמין יבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה חו"ח, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, לרבות פיצוי בגין ביטול הנסיעה שכן הוצאות בחו"ל, בייחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד..

6.3            את הזמנת הביטוח מומלץ לבצע בסמוך לאישור ההזמנה וטרם מועד היציאה לחו"ל.   

 

6.4            פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה גם אצל סוכני או חברות ביטוח . ניתן גם להסתייע בחברה על מנת לרכוש ביטוח מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה, וזאת ללא כל עלות נוספת ל-Smartair. פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, לפי תנאי הפוליסה, שהחברה אינה צד לו.  מקובל

6.5            מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי מתאימה לצרכיו.